Sociale innovatie

Innovatie is noodzakelijk om succesvol te zijn en te blijven in deze snel veranderende wereld. Sociale innovatie staat voor het van binnen uit innoveren in organisaties.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de medewerkers bepalend zijn voor het succes van een bedrijf. Volgens prof. Volberda wordt het succes van innovaties door 25% bepaald door investeringen in research en development en 75% door mens en organisatie factoren. Bij sociale innovatie staat de mens en de manier waarop wordt samengewerkt centraal.

 

Sociale innovatie vraagt om de juiste medewerkers, leiders en organisatiecultuur om dit te realiseren. Een organisatie cultuur die ruimte geeft aan de denk- en innovatiekracht van medewerkers en klanten. Bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers zijn twee belangrijke kernbegrippen in dit kader. Bevlogen medewerkers houden van hun baan, krijgen energie van het werk en stralen dit ook uit. Betrokken medewerkers voelen zich betrokken bij hun organisatie en de missie waar de organisatie voor staat. Ze werken vanuit passie en niet puur op routine, ze zijn bereid om een stapje extra te zetten. Betrokken en bevlogen medewerkers zijn ambassadeurs van de organisatie en maken van klanten fans.

 

Sociale innovatie vraagt ook een andere manier van leiderschap. Een leiderschapsstijl die minder directief en hiërarchisch is maar juist het interne ondernemerschap stimuleert. Dit vereist van een manager een meer coachende leiderschapsstijl. Medewerkers worden betrokken bij verandertrajecten in plaats van dat de top bepaalt hoe de werkprocessen efficiënter kunnen. Deze manier van management leidt tot duurzame veranderingen die echt werken in plaats van mooie rapporten die in de kast verdwijnen of implementatie plannen die vastlopen omdat het draagvak ontbreekt. Het is management door vertrouwen in plaats van management door controle. Het vraagt een cultuur waar permanente educatie de standaard is en waar op alle niveaus in de organisatie in mensen wordt geïnvesteerd.

 

BLOEI Consultancy levert een bijdrage bij het ontwikkelen van mens en organisatie. Bijvoorbeeld door leiderschapstrainingen, teamworkshops en het begeleiden van verandertrajecten.

 

Inspiratie uit de Trendrede 2015

Op dinsdag 9 september 2014 is voor de vijfde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 13 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers. De Trendrede clustert ontwikkelingen in overkoepelende thema’s en toont hiermee een kijkje in de toekomst. Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede met jullie delen. Vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties zijn in mijn ogen de volgende vier trends van belang;

Omgaan met onzekerheid
De enige zekerheid die we hebben is onzekerheid. Dit geldt vooral voor de huidige ondertussenheid, het gat tussen oud en nieuw. In deze periode is er tijd en ruimte voor nuancering, twijfel en verwondering. De zucht naar veiligheid en controle zit ons in de weg. We beperken onszelf, anderen en onze vooruitgang ermee. We weten dat het anders moet maar nog niet altijd wat nu het juiste andere is. We hebben minder controle dan we zouden wensen, we moeten leren loslaten en afscheid nemen van de controle-illusie.

Zoeken naar betekenis
Als bedrijven en individuen de essentie uit het oog zijn verloren dolen ze in een wereld die louter door externe verwachtingen en verantwoording wordt gekleurd. De huidige tijd dwingt zowel individuen als organisaties om stil te staan bij wat ze doen, wie ze zijn en bij het waarom. We willen weten wat de relevantie is van wat we doen binnen de context, het grotere geheel. Er is een maatschappijbrede zoektocht naar nieuwe betekenis. We gaan de komende jaren herijken, actualiseren en onze essentie als mens en als organisatie opnieuw dynamisch van inhoud voorzien. Het individu wil naast respect en zelfontplooiing vooral een wezenlijke betekenis geven aan het bestaan.

Omarm het anders zijn
De grootste uitdaging en tegelijkertijd kracht voor de komende jaren ligtin het besef dat we werken en leven met mensen die geen kopie zijn van onszelf noch datooit zullen worden. We hebben het andere in de anderen nodig om vooruit te komen. Er komt meer aandacht voor onderwerpen als empathie, bezieling, inspiratie en passie, waar tot voor kort vooral ratio, kennis en kunde leidend waren. Door als individu in verbinding te blijven met anderen kunnen we reflecteren op de reikwijdte van de eigen kracht. Niemand voelt zich nog gemiddeld, we koesteren het unieke in onszelf. We zijn een samenleving van ongemiddelde mensen geworden en daar past standaardisatie steeds minder bij.

Combineer unieke talenten en drijfveren
Het harmoniseren van de uiteenlopende drijfveren van de mensen met wie we werken en leven wordt een basisvoorwaarde om vooruit te komen. Iedereen heeft er baat bij als we werk doen wat bij onze drijfveren past. Het talent, de studie en de ervaring van mensen moet de kans krijgen om zich steeds opnieuw te ontplooien. Door hun persoonlijke expertise te koppelen binnen een alliantie van gelijkgestemden, voegen individuen zich samen tot een zwerm, met een afgebakend als tijdelijk doel. De connectiviteit bepaalt de slagkracht en wendbaarheid en dus het succes. Daar waar mensen betekenis met elkaar uitwisselen en een gezamenlijk doel delen, leidt dat tot exponentiële veranderkracht.

Meer informatie over de Trendrede 2015 is te vinden op www.trendrede.nl.

personal branding

Eigen kracht en personal branding

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor ‘eigen kracht’. Vanuit eigen wens naar ook uit noodzaak. Het sociale vangnet zal in de toekomst alleen maar minder worden. In de troonrede wordt gesproken over de participatie maatschappij waar ieder vanuit eigen kracht moet bijdragen. Ook werkrelaties veranderen snel. Trendwatches voorspellen een sterke groei van het aantal ZZP-ers en verwachten dat de werkrelaties steeds flexibeler zullen worden. Steeds meer zullen de traditionele bedrijven worden vervangen door gelegenheidscoalities die snel en flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Hoe moeten mensen omgaan met deze veranderingen? Hoe gaan ze om met deze toenemende onzekerheid?

Allereerst is het goed om na te denken wat je eigen kracht is. Wat zijn je kwaliteiten en drijfveren? Mensen gaan steeds meer op zoek naar persoonlijke groei en naar hun authentieke kern. In plaats van het voldoen aan de verwachtingen van anderen komt steeds meer de persoonlijke zingeving centraal te staan. Als men de eigen kracht duidelijk in kaart heeft is de volgende uitdaging om dit goed over te brengen op de ander. Vooral in een maatschappij waar samenwerken steeds belangrijker wordt. Hier komt het thema Personal Branding om de hoek kijken.

Op het eerste gezicht lijkt dat iets van de buitenkant, een verkoopverhaal; hoe kom je over, hoe zie je eruit. Maar het is veel meer dan dat. Bij personal branding gaat het vooral om de binnenkant; hoe je echt bent, wat jouw kwaliteiten en drijfveren zijn. En de buitenkant dient dat te bevestigen. Deze moet aansluiten bij je werkelijke ik. Pas dan ben je geloofwaardig en dus overtuigend. Vooral in deze tijd van socialmedia wordt die buitenschil snel doorgeprikt als het niet klopt met de binnenkant.

Personal branding gaat wel over:

Weten wat je eigen kracht is
jezelf tonen, af en toe in de spotlight durven staan
aandacht vragen voor jezelf, je product, dienst of organisatie
en dan een goed verhaal vertellen.

Inspelend op de actualiteit van dit thema heeft Vrouwelijke Krachtmeeting Zeist een bijeenkomst over Personal Branding georganiseerd op 25 september 2013. In een mooie sfeervolle Art Gallery hebben wij diverse experts bereid gevonden om over dit onderwerp kun kennis te delen en andere te inspireren om hun eigen personal brand verder vorm te geven. Het was een topavond met in de zaal een 100 tal professionele en energieke vrouwen

Hoofdpunten uit Trendrede 2014

Op dinsdag 10 september is voor de vierde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 12 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers.

Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede met jullie delen. Vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van mensen, teams, organisaties en de maatschappij zijn in mijn ogen de volgende vier trends van belang;

Bouwen aan eigen kracht
Van het voldoen aan de verwachtingen bewegen we richting persoonlijke zingeving. Mensen gaan op zoek naar de kern en er is aandacht voor persoonlijke drijfveren. De eigen kracht van mensen staat centraal en men is op zoek naar groei en betekenis. Groei is niet per definitie financieel. De nadruk ligt op zelfbeschikking, authenticiteit en zingeving. Op alle gebieden zien we de opkomst van de zelforganisatie ontstaan. Het nieuwe uitgangspunt is dat iedereen zijn persoonlijke ecosysteem opbouwt en dat zo goed als mogelijk gezond houdt.

Loslaten van controle
Door onze drang naar controle, standaardisatie en efficiency vergeten we creativiteit en vernieuwing. Loslaten wordt de grote uitdaging. We gaan van controleren naar improviseren. We moeten oefenen in veerkracht, dat leert je om te gaan met onverwachte gebeurtenissen waarop jezelf geen grip hebt.
We verlaten het idee dat er een lineaire weg is richting verbetering of vernieuwing. Het pad naar de toekomst is een netwerk met knooppunten en verbindingen. Er zijn geen rechte wegen maar ronde, natuurlijke en organische wegen. Vanuit optimisme en vertrouwen zoeken we naar die nieuwe stroomrichting. Dit dynamisch werken impliceert het toelaten van onzekerheid en het accepteren dat we niet alles weten. Niet alles is maakbaar, vanuit een perfectie-illusie komt er een einde aan het maakbaarheids ideaal. Het streven naar een perfect leven leidt bij voorbaat tot ontevredenheid en een gevoel van falen. We moeten accepteren dat we niet alles zelf kunnen bepalen, er bestaat naast eigen kracht ook overmacht. Maak wat maakbaar is en accepteer wat niet maakbaar is.

Andere manier van samenwerken
Om iets te bereiken gaan we verbindingen aan met anderen. Het individu maakt verbinding met gelijkgestemde en passeert eenvoudig weg voorgekookte systemen. Geen verbinding vanuit afhankelijkheid maar verbinding vanuit eigen kracht. Steeds vaker zijn die verbindingen horizontaal, de nieuwe tijd is de tijd van zelforganiserende dwarsverbindingen. Op die manier ontstaan gelegenheidscoalities. Samenwerken is een vorm van wederzijds belonen en we spreken van asynchrone wederkerigheid. Bij een verbonden organisatie komt iets dat je geeft altijd weer terug, je weet alleen niet exact waar, wanneer of in welke vorm. Zodra situaties complex worden zoeken we een integrale aanpak. Die aanpak krijg je door dwarsverbanden en dit combineert de eigen kracht met het gezamenlijke en gedeelde gevoel van richting.

Deel- en leeneconomie
De tijd van onbeperkte consumptie is voorbij. Jongeren omarmen de deel- en leeneconomie en hechten minder waarde aan bezit. Het gaat hen veel meer om de dagelijkse toegang tot producten en diensten. We zijn het blinde vertrouwen in fatsoen en waarheid kwijtgeraakt. Gelukkig bouwt het maatschappelijk vertrouwen zich van onderen op, door kleine ondernemingen die dicht bij ons staan.

Meer informatie over de Trendrede 2014 is te vinden op www.trendrede.nl.

De klant centraal

Er komt steeds meer aandacht voor de klant, en terecht. De laatste jaren zijn helaas veel voorbeelden in de pers gekomen van bedrijven die andere doelstellingen belangrijker vonden en waarbij de klant zeker niet op de eerste plaats stond.

Uit een recent onderzoek van Berenschot (Marketing Trendonderzoek 2013) blijkt ook dat marketeers massaal zeggen dat het centraal stellen van de klant de belangrijkste opgave is in 2013. Door een hechtere relatie met hun klanten te bewerkstelligen proberen marketeers switch gedrag te voorkomen. Maar toch slagen nog weinig bedrijven erin echt de focus te leggen op de klant en deze centraal te stellen in de strategie.

Klantgerichtheid van je organisatie stopt niet met het aanbieden van een goed product of dienst aan je klant. Nee, het vraagt een klantfocus DNA die door de hele organisatie stroomt. Ik hoorde laatst op een seminar dat 80% van de loyaliteit van de klant wordt bepaalde door de service propositie en maar 20% door de product propositie. Dat geloof ik helemaal. Hoe waarschijnlijk is het dat je nog steeds klant blijft na een vervelend gesprek met bijv. de call center agent of een andere negatieve ervaring? Zeker in deze tijd met social media is een negatieve reactie zo gedeeld. Met als gevolg dat het ten koste kan gaan van je imago en het je zeker klanten gaat kosten.

Een basis voorwaarde voor klantloyaliteit zijn goed geïnformeerde en betrokken medewerkers. Daarnaast is het van belang dat de klantprocessen goed en efficiënt verlopen en dat de benodigde ICT ondersteuningen goed functioneren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een hoog verloop en een lage medewerkertevredenheid een grote invloed heeft op de klanttevredenheid. Ook blijkt uit onderzoeken dat een 5% toename in klantloyaliteit een winstverbetering kan opleveren van 25 tot 85%. Dus wat willen we nog meer.

Om de interne focus op de klant te behouden is het belangrijk om medewerkers regelmatig in contact te brengen met klanten. Alleen door de klant echt te begrijpen kan je de klant verleiden. Aandacht vragen van de klant is niet genoeg, het gaat vooral om het oprecht aandacht geven aan de klant. Dit is onder andere te realiseren door het organiseren van klantevents en het persoonlijk benaderen van klanten. Ook klanttevredenheidsonderzoeken of klachtenregistraties leveren vaak veel input voor verbeteringstrajecten om processen klantgericht te maken. Het gaat ook over het kunnen inleven in de klant en het betrekken van de klant bij allerlei bedrijfsprocessen.

Hoge winsten, tevreden medewerkers en loyale en tevreden klanten gaan dus heel goed samen.

Wat gaat 2013 brengen? Trends in 2013

Januari is altijd een goede maand om eens na te lezen wat trendwatches voorspellen voor het nieuwe jaar. Een rapport wat op mij een grote indruk heeft gemaakt is de TrendRede 2013. De trendrede is gemaakt door een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers in Nederland. Zij willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Graag wil ik de zes punten uit dit rapport met jullie delen.

We gaan van marktmoraal naar een publieke moraal. De tijd van het grote ik ligt achter ons. Streven we individueel doorlopend naar meer, dan eindigen we collectief met minder. Er komt een periode van ontsystematisering en we moeten Nederland opnieuw organiseren. Het fundament voor de nieuwe wereld is vertrouwen.

We bewegen van het ik naar het gelegenheidswij. Dit betekent het einde van de krachtmeting en het begin van de krachtmeeting. Krachtmeeting is gezamenlijk een krachtige impuls geven aan een probleem, iets opbouwen of iets ondersteunen. Wanneer het doel is bereikt zwermt iedereen weer uit.

Geld en groei waren de focuspunten van de afgelopen decennia. Tijd, aandacht, ideeën, energie en kennis zijn de bouwstenen van de nieuwe wereld. We gaan van groeieconomie naar balanseconomie. Onze ongebreidelde zucht naar meer wordt vervangen door het geconcentreerde streven naar minder. We willen niet langer meer maar willen beter. Alles wat te groot wordt verliest samenhang en dus kracht. De macht is aan klein. De nieuwe wereld is er een van bijdragen in plaats van weghalen, van opwekken in plaats van onttrekken.

Het levenspeil van mensen houdt op met groeien. Nu we niet langer naar buiten groeien, groeien we van binnen. Nieuwe maatschappelijke en commerciële initiatieven nemen intrinsieke motivatie als uitgangspunt en bouwen op de eigen kracht van mensen. Hoe meer verantwoordelijkheid je medewerkers geeft, hoe meer ze zich verantwoordelijk voelen en zelf dingen oppakken.
We keren ons af van het anonieme grootschalige economische systeem, maar investeren volop in de lokale bloeieconomie. In het kleine hervinden we houvast en vertrouwen, op lokale schaal durven we te bouwen.

We gaan van lineair naar circulair. Alles is met alles verbonden in steeds wisselende constellaties. Aan ons de taak om deze complexiteit steeds te doorgronden en onze koers al lopend te herijken. Toekomst is aan het holisme. De grotere complexiteit van het circulair denken vereist nieuwe vaardigheden. We gaan de leren de koers uit onszelf te halen.
Meer informatie is te vinden op www.trendrede.nl. Hier is ook de complete Trendrede 2013 te bekijken.