personal branding

Eigen kracht en personal branding

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor ‘eigen kracht’. Vanuit eigen wens naar ook uit noodzaak. Het sociale vangnet zal in de toekomst alleen maar minder worden. In de troonrede wordt gesproken over de participatie maatschappij waar ieder vanuit eigen kracht moet bijdragen. Ook werkrelaties veranderen snel. Trendwatches voorspellen een sterke groei van het aantal ZZP-ers en verwachten dat de werkrelaties steeds flexibeler zullen worden. Steeds meer zullen de traditionele bedrijven worden vervangen door gelegenheidscoalities die snel en flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Hoe moeten mensen omgaan met deze veranderingen? Hoe gaan ze om met deze toenemende onzekerheid?

Allereerst is het goed om na te denken wat je eigen kracht is. Wat zijn je kwaliteiten en drijfveren? Mensen gaan steeds meer op zoek naar persoonlijke groei en naar hun authentieke kern. In plaats van het voldoen aan de verwachtingen van anderen komt steeds meer de persoonlijke zingeving centraal te staan. Als men de eigen kracht duidelijk in kaart heeft is de volgende uitdaging om dit goed over te brengen op de ander. Vooral in een maatschappij waar samenwerken steeds belangrijker wordt. Hier komt het thema Personal Branding om de hoek kijken.

Op het eerste gezicht lijkt dat iets van de buitenkant, een verkoopverhaal; hoe kom je over, hoe zie je eruit. Maar het is veel meer dan dat. Bij personal branding gaat het vooral om de binnenkant; hoe je echt bent, wat jouw kwaliteiten en drijfveren zijn. En de buitenkant dient dat te bevestigen. Deze moet aansluiten bij je werkelijke ik. Pas dan ben je geloofwaardig en dus overtuigend. Vooral in deze tijd van socialmedia wordt die buitenschil snel doorgeprikt als het niet klopt met de binnenkant.

Personal branding gaat wel over:

Weten wat je eigen kracht is
jezelf tonen, af en toe in de spotlight durven staan
aandacht vragen voor jezelf, je product, dienst of organisatie
en dan een goed verhaal vertellen.

Inspelend op de actualiteit van dit thema heeft Vrouwelijke Krachtmeeting Zeist een bijeenkomst over Personal Branding georganiseerd op 25 september 2013. In een mooie sfeervolle Art Gallery hebben wij diverse experts bereid gevonden om over dit onderwerp kun kennis te delen en andere te inspireren om hun eigen personal brand verder vorm te geven. Het was een topavond met in de zaal een 100 tal professionele en energieke vrouwen

Leiderschap volgens 75 topvrouwen

75 Nederlandse topvrouwen hebben samen met adviesbureau A.T. Kearney een veranderagenda opgesteld waarin ze aangeven wat er in de komende jaren moet veranderen in Nederland. Ze pleiten voor de volgende drie zaken:

  • Meer flexibelere regelgeving en een grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid
  • Meer samenwerking met alle stakeholders en het stimuleren van het ‘van buiten naar binnen denken’.
  • Het centraal stellen van duurzaamheid, focus op langere termijn doelstellingen en hiermee een verschuiving van welvaart naar welzijn te realiseren.

Bovenstaande punten stellen ook andere eisen aan onze toekomstige leiders. Volgens de topvrouwen moeten de toekomstige leiders meer lef tonen en over de volgende eigenschappen bezitten:

een verbindende stijl van leidinggeven
sturen op vertrouwen
beste uit mensen halen: andere laten bloeien
mensen de ruimte en verantwoordelijkheid geven
inspirerend zijn
integer: say what you do and do what you say
talent prikkelen
hoge eisen stellen
aanspreken op en consequenties verbinden aan niet-functioneren
knopen durven doorhakken
autoritair durven zijn

Het hele rapport is te vinden op de A.T. Kearney website

Hoofdpunten uit Trendrede 2014

Op dinsdag 10 september is voor de vierde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 12 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers.

Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede met jullie delen. Vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van mensen, teams, organisaties en de maatschappij zijn in mijn ogen de volgende vier trends van belang;

Bouwen aan eigen kracht
Van het voldoen aan de verwachtingen bewegen we richting persoonlijke zingeving. Mensen gaan op zoek naar de kern en er is aandacht voor persoonlijke drijfveren. De eigen kracht van mensen staat centraal en men is op zoek naar groei en betekenis. Groei is niet per definitie financieel. De nadruk ligt op zelfbeschikking, authenticiteit en zingeving. Op alle gebieden zien we de opkomst van de zelforganisatie ontstaan. Het nieuwe uitgangspunt is dat iedereen zijn persoonlijke ecosysteem opbouwt en dat zo goed als mogelijk gezond houdt.

Loslaten van controle
Door onze drang naar controle, standaardisatie en efficiency vergeten we creativiteit en vernieuwing. Loslaten wordt de grote uitdaging. We gaan van controleren naar improviseren. We moeten oefenen in veerkracht, dat leert je om te gaan met onverwachte gebeurtenissen waarop jezelf geen grip hebt.
We verlaten het idee dat er een lineaire weg is richting verbetering of vernieuwing. Het pad naar de toekomst is een netwerk met knooppunten en verbindingen. Er zijn geen rechte wegen maar ronde, natuurlijke en organische wegen. Vanuit optimisme en vertrouwen zoeken we naar die nieuwe stroomrichting. Dit dynamisch werken impliceert het toelaten van onzekerheid en het accepteren dat we niet alles weten. Niet alles is maakbaar, vanuit een perfectie-illusie komt er een einde aan het maakbaarheids ideaal. Het streven naar een perfect leven leidt bij voorbaat tot ontevredenheid en een gevoel van falen. We moeten accepteren dat we niet alles zelf kunnen bepalen, er bestaat naast eigen kracht ook overmacht. Maak wat maakbaar is en accepteer wat niet maakbaar is.

Andere manier van samenwerken
Om iets te bereiken gaan we verbindingen aan met anderen. Het individu maakt verbinding met gelijkgestemde en passeert eenvoudig weg voorgekookte systemen. Geen verbinding vanuit afhankelijkheid maar verbinding vanuit eigen kracht. Steeds vaker zijn die verbindingen horizontaal, de nieuwe tijd is de tijd van zelforganiserende dwarsverbindingen. Op die manier ontstaan gelegenheidscoalities. Samenwerken is een vorm van wederzijds belonen en we spreken van asynchrone wederkerigheid. Bij een verbonden organisatie komt iets dat je geeft altijd weer terug, je weet alleen niet exact waar, wanneer of in welke vorm. Zodra situaties complex worden zoeken we een integrale aanpak. Die aanpak krijg je door dwarsverbanden en dit combineert de eigen kracht met het gezamenlijke en gedeelde gevoel van richting.

Deel- en leeneconomie
De tijd van onbeperkte consumptie is voorbij. Jongeren omarmen de deel- en leeneconomie en hechten minder waarde aan bezit. Het gaat hen veel meer om de dagelijkse toegang tot producten en diensten. We zijn het blinde vertrouwen in fatsoen en waarheid kwijtgeraakt. Gelukkig bouwt het maatschappelijk vertrouwen zich van onderen op, door kleine ondernemingen die dicht bij ons staan.

Meer informatie over de Trendrede 2014 is te vinden op www.trendrede.nl.